Poptávka zboží

Střešní bitumenový tmel 310ml

Jednosložkový tmel vhodný zejména pro drobné opravy a lepení střešních krytin.

SKLADEM NA PRODEJNĚ!

Toto zboží máme běžně skladem na některé z našich prodejen a lze jej pro Vás mít připraveno k expedici následující pracovní den.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
Černý 10205SL 58,08 Kč 48 Kč bez DPH 58,08 Kč 48 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
Černý 10205SL - - jen 1 ks 5-10 dnů

Podrobnější popis

Aplikace

Díky vynikající roztažnosti snese tento tmel i lehkou deformaci podkladu a zachová si svou plastickou strukturu i při vysokých teplotních rozdílech. Po vytuhnutí jej lze přetírat pouze barvami na bitumenovém základu a lze jej použít na velmi širokou škálu savých i nesavých materiálů. Je vhodný pro drobné opravy a lepení živičných střešních krytin (šindelů) za studena, utěsňování zakončovacích plechů, oplechování komínů, atik. Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchodů okapových svodů a přechodů střech. Nouzové opravy střech, okapů, tzv. přeplátováním. Podtmelování hřebenových krytin.

 

Varování: H226 Hořlavá kapalina a páry * H336 Může způsobit ospalost nebo závratě * H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky * P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. * P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření * P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách * P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí * P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít * P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte * P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání * P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený * P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! * Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká. Hořlavina II. třídy nebezpečnosti.

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 3000 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších 60 000 položek na objednání...