Čistič montážní pěny | Pematex
Poptávka zboží

Čistič montážní pěny

Přípravek pro snadné a rychlé čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou a aplikačních častí NBS pistolí. Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji našroubovat i na aplikační pistoli.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
500ml SL40410 92,56 Kč 76,50 Kč bez DPH 92,56 Kč 76,50 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
500ml SL40410 - - jen 1 ks 5-10 dnů

Podrobnější popis

Nebezpečí: H222 Extrémně hořlavý aerosol * H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout * H319 Způsobuje vážné podráždění očí * H336 Může způsobit ospalost nebo závratě * EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže * P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí * P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! * P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření * P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití * P261 Zamezte vdechování par/aerosolů * P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách * P280 Používejte ochranné rukavice * P403 Skladujte na dobře větraném místě * P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F * Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu použití. Mohou se tvořit výbušné směsi par se vzduchem. Hnací plyn - Hořlavina I. třídy nebezpečnosti. Složení: 30% a více alifatických uhlovodíků

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 1500 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších 60 000 položek na objednání...