Poptávka zboží

Značkovací sprej

Speciální nástřiková barva odolná proti vodě, oděru, běžné stavební chemii i povětrnostním vlivům. Rychle zasychá, je neprůsvitná a velmi jasná.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
Bílá TP00001 191,66 Kč 158,40 Kč bez DPH 191,66 Kč 158,40 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Červená TP00002 190,21 Kč 157,20 Kč bez DPH 190,21 Kč 157,20 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Modrá TP00003 191,66 Kč 158,40 Kč bez DPH 191,66 Kč 158,40 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Zelená TP00004 192,63 Kč 159,20 Kč bez DPH 192,63 Kč 159,20 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Žlutá TP00005 192,63 Kč 159,20 Kč bez DPH 192,63 Kč 159,20 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Oranžová TP00006 192,63 Kč 159,20 Kč bez DPH 192,63 Kč 159,20 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?

Podrobnější popis

Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Platí jen pro bílou, modrou a červenou: Nebezpečí! Dráždí kůži.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 3000 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších
60 000 položek na objednání...