Poptávka zboží

Značkovací sprej

Speciální nástřiková barva odolná proti vodě, oděru, běžné stavební chemii i povětrnostním vlivům. Rychle zasychá, je neprůsvitná a velmi jasná.

Podrobnější popis  
Zvolte balení výrobku podle potřebného počtu kusů
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
Oranžová TP00006 180,59 Kč 149,25 Kč bez DPH 180,59 Kč 149,25 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Žlutá TP00005 180,59 Kč 149,25 Kč bez DPH 180,59 Kč 149,25 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Zelená TP00004 180,59 Kč 149,25 Kč bez DPH 180,59 Kč 149,25 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Modrá TP00003 179,69 Kč 148,50 Kč bez DPH 179,69 Kč 148,50 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Červená TP00002 178,33 Kč 147,38 Kč bez DPH 178,33 Kč 147,38 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Bílá TP00001 179,69 Kč 148,50 Kč bez DPH 179,69 Kč 148,50 Kč bez DPH 1 ks 5-10 dnů ?
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR KÓD CENA BALENÍ CENA 1 KS BALENÍ SKLAD
Oranžová TP00006 - - jen 1 ks 5-10 dnů
Žlutá TP00005 - - jen 1 ks 5-10 dnů
Zelená TP00004 - - jen 1 ks 5-10 dnů
Modrá TP00003 - - jen 1 ks 5-10 dnů
Červená TP00002 - - jen 1 ks 5-10 dnů
Bílá TP00001 - - jen 1 ks 5-10 dnů

Podrobnější popis

Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Platí jen pro bílou, modrou a červenou: Nebezpečí! Dráždí kůži.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Podobné produkty

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 3000 Kč pro e-shop

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální slevy

Pro firmy, velkoodběratele, prodejce a další...

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem a dalších 60 000 položek na objednání...